Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1    Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Oxalis/CompetentieAtelier en de cliënt, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de  bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. 

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de cliënt volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.


2    Intellectuele eigendom

Oxalis Consult en CompetentieAtelier, hierna Oxalis en CA genoemd, behouden een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten, op alles wat Oxalis en CA  ontwikkelen, voor of tijdens haar opdracht, inclusief op haar systemen, methodologieën, software en haar know-how. Oxalis en CA zullen ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al haar verslagen, “deliverables”, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers, cursussen en andere documenten van Oxalis en CA, die door Oxalis en CA aan de cliënt werden bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.


3    Beroepsgeheim en Vertrouwelijkheid - Persoonsgegevens

a.    Oxalis en CA hebben voor de verwerking van persoonsgegevens een specifiek Privacy charter opgesteld, dat aan de cliënt wordt medegedeeld voor aanvang van de opdracht en waarvan de tekst integraal is na te lezen op de website van Oxalis:  https://www.oxalisconsult.be/  
b.    De cliënt bevestigt kennis te hebben van het Privacy charter en akkoord te gaan met de inhoud hiervan door aanvaarding van deze algemene voorwaarden
c.    De cliënt erkent dat Oxalis en CA gehouden zijn tot het beroepsgeheim, conform de toepasselijke deontologische en wettelijke bepalingen terzake, die, onder voorbehoud van zeer beperkte uitzonderingen zoals opgenomen in het Privacy charter, Oxalis en CA verbieden om enige informatie omtrent de cliënt of haar vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders te verspreiden, die Oxalis en CA verkrijgen ten gevolge van het verlenen van haar diensten.
d.    In de mate waarin nodig, gaat de cliënt ermee akkoord dat Oxalis en CA persoonlijke gegevens van haar vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders mogen gebruiken voor het verlenen van haar diensten.
e.    De cliënt garandeert dat hij de toestemming van de personen heeft bekomen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt.


4    Gebruik van de verslagen, rapporten, adviezen, cursussen en andere documenten van Oxalis/ CA

a.    Alle verslagen, brieven, cursussen en andere documenten waarin Oxalis en CA conclusies, adviezen of andere informatie aan de cliënt in verband met haar diensten overmaken zijn uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de cliënt en dit voor het doel omschreven in de offerte. Oxalis en CA zullen haar werk niet organiseren of uitvoeren om een derde partij toe te laten zich erop te baseren.
b.    De resultaten van de diensten van Oxalis en CA mogen niet worden overgemaakt aan enige andere persoon of worden gebruikt voor enig ander doel zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Oxalis en CA.
c.    Oxalis en CA zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben ten aanzien van enige andere derde partij die in het bezit zou komen van de resultaten van de diensten.


5    Annulatieregeling

5.1. Advies

De cliënt heeft de mogelijkheid om de opdracht/werk (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of vroegtijdig te beëindigen via schriftelijke kennisgeving. In voornoemde gevallen, evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever, zal de cliënt  (i) de reeds gepresteerde uren en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag van de overeenkomst verschuldigd zijn. Partijen bevestigen dat deze forfaitaire schadevergoeding o.m. vaste en variabele kosten en winstderving van Oxalis/CA omvat. Dit alles onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen. 
Oxalis/CA heeft eveneens steeds de mogelijk de opdracht/werk (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of vroegtijdig te beëindigen via schriftelijke kennisgeving. In voornoemde gevallen, evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van Oxalis/CA, zal zij gehouden zijn de werkelijke schade van de cliënt te vergoeden. Partijen bevestigen dat deze niet forfaitair kan begroot worden en dat de klant zodus aanspraak kan maken op werkelijk geleden schade.

5.2. Opleiding 

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. 

5.2.1. Annulatie door de klant
a.    Bij annulatie van de inschrijving tot 14 dagen voor de aanvang van de opleiding is een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de deelnameprijs verschuldigd ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving.
b.    Bij annulatie van de inschrijving bij minder dan 14 dagen voor de aanvang van de opleiding is de volledige deelnameprijs verschuldigd ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving. Afwezigheid of vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding worden niet gecompenseerd.
c.    De annulatie is slechts geldig wanneer de opdrachtgever van Oxalis en CA een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulatie. Deze annulatiebevestiging betekent in geen geval dat Oxalis en CA afzien van de schadevergoeding bij annulatie van de opleiding.
d.    De opdrachtgever betaalt ook alle kosten die door Oxalis en CA reeds gemaakt werden bij de voorbereiding van de gevraagde training ( vb. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van leslokalen, … )
e.    Partijen bevestigen dat (het verschil in) de forfaitaire schadevergoeding is bepaald rekening houdende met de economisch positie van partijen met name onder meer het feit dat Oxalis/CA zowel tijd als locatie heeft gereserveerd voor het geven van opleiding en de vrijgekomen momenten niet tijdig meer kunnen ingevuld worden met andere opdrachten, kort voor de voorziene data, wat schade veroorzaakt bij Oxalis.

5.2.2    Annulatie door Oxalis/CA
In geval van annulatie door Oxalis/CA van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk op de voorziene data is zij gehouden het werk op een ander moment in te plannen in overleg met de klant, dan wel een schadevergoeding te betalen aan de klant in geval van een definitieve annulatie. Partijen bevestigen dat deze schade niet forfaitair kan begroot worden en dat de klant zodus aanspraak kan maken op werkelijk geleden schade.

6    Verschuiving lesdata

Als de opdrachtgever genoodzaakt is de ingeplande dagen te verschuiven, kan dat onder volgende voorwaarden.
a.    Als de vraag tot verschuiving gebeurt in de periode tussen 5 weken en 2 weken voor de start van de geboekte dagen, wordt 25 % van de lesdagvergoeding gefactureerd. Het gaat hier om een bijkomende kostenvergoeding bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding.
b.    Als de vraag tot verschuiving gebeurt in de periode van 2 weken voor de start van de geboekte dagen, wordt 50% van de lesdagvergoeding gefactureerd. Het gaat hier om een bijkomende kostenvergoeding bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding.
c.    De opdrachtgever betaalt alle kosten die door Oxalis en CA reeds gemaakt werden voor de reservatie van lokalen.
d.    De nieuwe datum die wordt afgesproken moet vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum.
e.    Er wordt 1 keer een verschuiving toegestaan. In het geval van een tweede verschuiving gelden de voorwaarden van de annulatieregeling.

7    Accommodatie in-company opleidingen

Bij een in-company training verzorgt de opdrachtgever gewoonlijk de accommodatie. Uiteraard kunnen Oxalis en CA een geschikte locatie met de gewenste infrastructuur uitzoeken, indien de opdrachtgever dit verkiest. De kosten hiervan vallen ten laste van de opdrachtgever.
Voor een optimaal trainingsresultaat hebben onze trainers een leslokaal nodig met volgende accommodatie:

a.    Een leslokaal dat permanent ter beschikking staat
b.    Een leslokaal dat beschikt over internetverbinding, alle nodige stopcontacten en bekabeling tot op de plaats van gebruik.
c.    Een voldoende groot projectiescherm en een beamer met aansluitingskabel. 
d.    Een schrijfbord of flip-over met adequaat schrijfgerief
e.    Bijkomend materiaal, zoals overeengekomen, bvb. papier, post-its, schrijf- en knipgerief, plakband, …
f.    De PP en/ of overige documenten worden digitaal aangeleverd. De opdrachtgever zorgt zelf voor de verspreiding van de documenten aan de deelnemers voor het eigenlijke begin van de training.
g.    Tafels en stoelen zijn reeds voor de training opgesteld door de opdrachtgever zoals afgesproken ( in U-vorm / eilanden/ …  )
h.    Een stimulerende omgeving, d.w.z. geen hinder van lawaai of activiteiten in aanpalende lokalen of gebouwen

8    Betaling

De klant is gehouden de facturen contant te betalen tenzij op de factuur een afwijkende termijn is vermeld of anderszins schriftelijk aan klant is medegedeeld.
Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. 

Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 (oud) B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. 
Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

9    Dienstverlening

De concrete inhoud van de dienstverlening/opdracht kan vastgelegd worden via een of meerdere afzonderlijke overeenkomsten tussen Oxalis/ CA en de cliënt. Bijkomende diensten of opdrachten die buiten deze afgesproken opdracht en/of overeenkomst vallen, kunnen door Oxalis/ CA geleverd worden in regie aan het vast uurtarief dat van toepassing is tussen partijen, behoudens andersluidende afspraak. Oxalis/ CA zullen de klant hiervan evenwel steeds vóór aanvang van de bijkomende dienst/opdracht mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte brengen. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de bijkomende opdracht kosteloos binnen de acht dagen te annuleren. Bij directe aanvang van de opdracht of bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de 8 dagen na mededeling en voor aanvang van de opdracht wordt de klant evenwel geacht akkoord te gaan. 

De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan, hetgeen de cliënt erkent en aanvaardt en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van bedrog of fraude.

Eventueel protest omtrent de geleverde diensten, moet onverwijld en binnen de 8 dagen na het leveren van de diensten gemeld worden aan Oxalis/ CA. Betaling van de facturen staat gelijk met de aanvaarding van de daarin opgenomen en gefactureerde diensten.

10    Publiciteit

Oxalis/ CA zijn bevoegd haar dienstverlening aan cliënt via de media of anderszins aan het publiek of aan derden bekend te maken. Oxalis/ CA kunnen echter steeds melding maken van het feit wie cliënten zijn van het kantoor, zonder op de inhoud van de werkzaamheden in te gaan.

11 Rechten en plichten van partijen

Partijen bevestigen dat zij in het kader van deze overeenkomst andere rechten en plichten krijgen toebedeeld en dat dit niet impliceert dat hierdoor een kennelijk onevenwicht geschept wordt tussen de rechten en plichten van partijen. Het verschil is ingegeven vanuit de verscheidene economische posities die partijen innemen alsook de gewoontes in de sector. 
Indien één of meerdere bepalingen ongeldig of nietig zouden zijn, leidt dit niet tot de ongeldigheid of nietigheid van de overige bepalingen ervan. 
De eventuele ongeldige of nietige bepaling kan door de rechter vervangen of gemilderd worden door een rechtsgeldige bepaling die het nauwst aansluit bij de geest van de ongeldige of nietige bepaling.

12    Betwistingen

Alle betwistingen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de offerte en het daaruit volgend contract.

Gedaan te ………………………………………….. op ………………………

(Gelezen en goedgekeurd)

De cliënt

Bijlage: Privacy charter